Ew – edukacja wczesnoszkolna

Em – edukacja muzyczna

Ep – edukacja plastyczna

Ja – język angielski

I – informatyka

Wf – wychowanie fizyczne